Meerjarenprogramma geluidsanering Spoorwegen ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan F2-07 Apeldoorn, Hardenberg, Ommen, Rheden, Voorst, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Meerjarenprogramma geluidsanering Spoorwegen ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan F2-07 Apeldoorn, Hardenberg, Ommen, Rheden, Voorst, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 12 december 2023, met kenmerk IenW/BSK-2023/367695, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het Saneringsplan F2-07 vast te stellen. Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen. Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het Saneringsplan F2-07 opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van het spoor in de gemeenten Apeldoorn, Hardenberg, Ommen, Rheden en Voorst. Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van 269 saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. Alle saneringsobjecten betreffen woningen. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidschermen. Voor 149 woningen waar de geluidsbelasting niet kan worden teruggebracht tot de streefwaarde van 65 dB onderzoekt ProRail de noodzaak tot het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woning. Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf de eerste werkdag na bekendmaking in de Staatscourant op 13 december 2023, zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487450). Tot het ontwerpbesluit behoort een overzicht van de voorgenomen maatregelen, een woninglijst, een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Alle stukken kunnen ook digitaal worden ingezien: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/mjpg-spoorwegen. Hier kunt u ook meer informatie terugvinden met betrekking tot de achtergronden van het ontwerpbesluit. Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen: – Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden. – Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer. Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | GeluidVerkeer | Spoor, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2023.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. stcrt-2023-34111

Gerelateerde berichten