Gemeente Rheden-Verkeersbesluit-Dieren-Meidoornlaan 38-elektrisch oplaadpunt

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Rheden-Verkeersbesluit-Dieren-Meidoornlaan 38-elektrisch oplaadpunt.

Meer informatie over deze bekendmaking:

RHD2023-VKB-255Zaaknummer 867905overwegen het volgende: INLEIDINGBinnen de gemeente Rheden zijn de Nota ‘Rheden op weg naar CO2 neutraal’ en het uitvoeringsprogramma Klimaataanpak 2016-2020 van kracht. Een van de doelstellingen in dit programma is het stimuleren van elektrisch rijden. Hiervoor zijn openbare oplaadpunten nodig.BEVOEGDHEIDOnze bevoegdheid tot het nemen van dit besluit ontlenen wij aan het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 12 en verder van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Mandaatbesluit Rheden 2020.De Meidoornlaan ligt binnen de bebouwde kom ex artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 van Dieren en is in beheer bij de gemeente Rheden.Ingevolge artikel 24 van het BABW heeft er overleg plaatsgevonden met een door de Korpschef van Politie gemandateerde verkeersspecialist van de eenheid Oost Nederland.DOEL Het doel van dit besluit is het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, artikel 2 lid 3 van de Wegenverkeerswet.Het aanwijzen van een parkeerplaats uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUITDe aanleg van openbare laadpalen voor auto’s past in de Rhedense Klimaataanpak.Niet alle eigenaren van elektrische auto’s kunnen op eigen terrein een oplaadvoorziening maken.Voor die mensen wil de gemeente Rheden in het openbare gebied oplaadpunten aanleggen.De provincie Gelderland heeft onderzocht dat in Rheden in 2025-2030 ongeveer 50 tot 100 nieuwe openbare laadpalen nodig zijn.LeverancierDe gemeente Rheden besteedt de plaatsing, onderhoud en exploitatie uit.PlankaartWij hebben een plankaart gemaakt, waarop locaties zijn aangegeven waar in de toekomst mogelijk oplaadpunten kunnen worden aangelegd.Voor de keuze van de locaties hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:Een plek binnen ca. 250 meter loopafstand van de woning van een aanvrager.Een plek waar minimaal twee parkeerplaatsen gereserveerd kunnen worden.Een plek met zo min mogelijk kans op schade aan bomen en beplanting.Het zoveel mogelijk rekening houden met de privacy van de omwonenden.LaadpaalEen laadpaal heeft twee oplaadpunten. Wij besluiten om bij elke laadpaal twee parkeerplaatsen te reserveren als oplaadpunt. In eerste instantie richten wij 1 parkeervak of parkeerplaats in voor elektrisch laden. Bij meerdere aanvragen uit de wijk en voldoende gebruik van de laadpaal, wijzen wij ook de tweede parkeerplaats aan voor elektrisch laden.Paal volgt autoWij leggen niet alle laadpalen tegelijk aan. Het principe is ‘paal volgt auto’.Wij leggen pas een oplaadpunt aan als iemand in uw wijk zich voor een oplaadpunt aanmeldt.Strategische laadpalenDaarnaast vinden wij het belangrijk dat in elke kern van onze gemeente elektrische oplaadpunten komen. Ook het bezoek van onze inwoner moet de mogelijkheid hebben om een auto te laden.ParkeerverbodDe parkeerplaatsen die wij aanwijzen als oplaadpunt, mogen alleen voor dit doel gebruikt worden. Is de auto volgetankt, dan moet de auto plaatsmaken voor een andere auto.AanvraagAlleen eigenaren van elektrische auto’s, die op eigen terrein geen oplaadmogelijkheden hebben, kunnen een aanvraag indienen. Ook werknemers die meer dan 20 uur per week aanwezig zijn, kunnen een e-laadpunt in de nabijheid van hun werkadres aanvragen. Aan de toewijzing van parkeervakken voor het elektrisch laden zijn voorwaarden verbonden en voor de aanwijzing van een parkeerplaats voor elektrisch laden is een verkeersbesluit nodig.APVDe gemeente is aansprakelijk voor schade of ongeval door materialen aan boven of op de openbare weg. Het is inwoners daarom niet toegestaan een kabel over het trottoir te leggen of te spannen. Dit is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rheden.BELANGENAFWEGINGOp veel plekken in de gemeente Rheden is sprake van een hoge parkeerdruk. Als parkeerruimte bestemd wordt voor elektrisch opladen, mogen andere auto’s daar niet meer geparkeerd worden.Elektrische auto’s staan er niet de hele dag. Dus het is mogelijk dat parkeerplaatsen voor elektrisch opladen de eerste tijd regelmatig leeg staan, terwijl de rest van de straat vol is. Wij erkennen dat. Wij hebben de locaties voor de elektrische oplaadpunten zijn dan ook met zorg gekozen. Wij willen schoon vervoer stimuleren. Elektrisch rijden zal de komende jaren enorm toenemen. Hierop moeten wij voorbereid zijn. MeidoornlaanDit wordt een strategische laadpaal.Na opmerkingen en een bezwaar vanuit de Meidoornlaan hebben wij een nieuwe locatie overwogen. De nieuwe locatie is langs de rijbaan van de Meidoornlaan ter hoogte van huisnummer 38.Deze locatie is door Vattenfall ook goedgekeurd.Wij verwachten dat deze locatie meer draagvlag heeft, omdat deze plek tegemoet komt aan de wensen van de bewoners van Meidoornlaan 38-54.De parkeerplaatsen langs de rijbaan worden een stuk minder gebruikt en liggen qua bereikbaarheid wat gunstiger voor de buurt.BEKENDMAKINGWij publiceren dit besluit op 13 december 2023 in de Regiobode en op de website www.officielebekendmakingen.nl.MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAARU kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met dit besluit. Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht. Onder aan dit besluit staat beschreven hoe u dit kunt doen.BESLUITen besluiten als volgt:Door plaatsing van borden E8c van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 199 (RVV 1990) aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van elektrisch laden op de parkeervakken langs de rijbaan van Meidoornlaan in Dieren ter hoogte van huisnummer 38.De Steeg, 11 december 2023burgemeester en wethouders van Rheden.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 14-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. gmb-2023-532046

Gerelateerde berichten