Tijdelijk afsluiten spoorwegovergang Lentsesteeg-Brinkweg te Rheden

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Tijdelijk afsluiten spoorwegovergang Lentsesteeg-Brinkweg te Rheden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden besluit: 1.de NABO tussen de Brinkweg en de Lentsesteeg af te sluiten uiterlijk tot en met 31 december 2025 door middel van toepassing van infrastructurele maatregelen (het aanbrengen/verlengen van hekwerken, het wijzigen van de weginrichting bij de spoorwegovergang en het verwijderen van verkeersborden J13 van bijlage 1 van het RVV1990, inclusief de daarbij behorende waarschuwingsborden) waardoor fysiek begrensd wordt dat langzaam verkeer hier langer gebruik van kan maken;2.dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit andere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als die met dit besluit in strijd zijn, of hiermee niet in overeenstemming zijnBeroepBent u een belanghebbende èn heeft u tijdig een ontvankelijke zienswijze ingediend op het ontwerp-verkeersbesluit? Dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank, indien u het niet eens bent met dit besluit.Wilt u in beroep gaan? Stuur dan binnen 6 weken een beroepschrift naar: De Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht,Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.In uw beroepschrift moet minimaal staan:1.Uw naam en adres.2.De datum waarop u de brief geschreven hebt.3.Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent. Stuur ook een kopie van dat besluit mee.4.De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.5.Het beroepschrift moet u ondertekenen.U kunt het beroepschrift digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.Voorlopige voorzieningHet indienen van een beroepschrift heeft geen directe gevolgen voor dit besluit. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland vragen het besluit te schorsen tot op uw beroepschrift is beslist. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.U kunt er ook voor kiezen het beroep- en/of verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voor het behandelen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 50,00 voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huurtoeslag- en sociale zekerheidszaken, € 184,00 voor overige natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 05-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. gmb-2023-515705

Gerelateerde berichten