1 Ontwerpbestemmingsplan Rheden 2016, locatie Dorpsstraat 49a en omgeving - 2 Welstandsbeleid - 3 Ontwerpbeschikking Hogere waarden Wet geluidhinder

DeRhedengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: 1 Ontwerpbestemmingsplan Rheden 2016, locatie Dorpsstraat 49a en omgeving - 2 Welstandsbeleid - 3 Ontwerpbeschikking Hogere waarden Wet geluidhinder.

Meer informatie over deze bekendmaking:

1 Ontwerpbestemmingsplan Rheden 2016, locatie Dorpsstraat 49a en omgeving   Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rheden 2016, locatie Dorpsstraat 49a en omgeving’ en de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Een van de stukken is de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan op te stellen.   Ligging plangebied Het plangebied bestaat uit de huidige locatie van Sport- en Healthclub De Cirkel aan de Dorpsstraat 49a en achterliggende perceel aan de Laakweg te Rheden. Direct ten zuidwesten van het plangebied is de Dorpskerk Rheden gelegen. Aan de andere zijden wordt het plangebied omringd door woonpercelen. De betreffende percelen in het plangebied zijn kadastraal bekend als Rheden, sectie C, nummers 640, 1265, 1266 en een gedeelte van 1128 en 1180.   Inhoud Het bestemmingsplan beoogt de woningbouw planologisch mogelijk te maken. Het voornemen voorziet in het realiseren van in totaal 26 woningen, waarvan 24 levensloopbestendige appartementen op de huidige locatie van De Cirkel en twee twee-onder-één-kapwoningen aan de Laakweg. Het appartementengebouw wordt landschappelijk ingepast.   Inzage stukken Vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 kan een ieder de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘plannen zoeken’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Adres of Plannaam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.RH05-ON01.   Zienswijzen Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 866808 te vermelden. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.   Contactgegevens De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via bpjuristen@rheden.nl of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.   2 Welstandsbeleid   Aanleiding Het huidige welstandsbeleid, vervat in de Welstandsnota 2016, is niet toereikend voor het beoogde appartementengebouw op bovengenoemde locatie. Daarom wordt beoogd het welstandsbeleid voor het huidige terrein van De Cirkel aan te passen.   Inzage stukken Het voorstel voor het nieuwe beeldkwaliteitskader is in te zien als bijlage bij het bestemmingsplan, te weten in de bijlage beeldkwaliteitsplan bij de toelichting. Deze beoogde aanpassing van het welstandbeleid ligt donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ter inzage op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 104-108 te Velp. Het is ook in te zien als bijlage bij het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl, zie hierboven.   Zienswijzen Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 866808 te vermelden. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.   Contactgegevens De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via bpjuristen@rheden.nl of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.   3 Ontwerpbeschikking Hogere waarden Wet geluidhinder   Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toegelaten geluidbelasting opgesteld, in het kader van het ontwerpbestemmingsplan ‘Rheden 2016, locatie Dorpsstraat 49a en omgeving’.   In het ontwerpbestemmingsplan worden 26 woningen gerealiseerd. Om dit bestemmingsplan mogelijk te maken is een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk.   Uit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting van het wegverkeer van de A348 en de Laakweg op de gevel van de beoogde wooneenheden de streefwaarde overschrijdt. In verband met de overschrijdingen van de streefwaarde kunnen burgemeester en wethouders zogenaamde hogere waarden vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarden vast te stellen.   Inzage stukken Vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 kan een ieder de stukken van de ontwerpbeschikking inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.   Zienswijzen Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. U wordt verzocht in uw zienswijze duidelijk het zaaknummer 866808 te vermelden. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Onderstaand zijn de contactgegevens weergegeven.   Contactgegevens De behandelend ambtenaar is niet altijd aanwezig in het gemeentehuis om eventueel vragen te beantwoorden. Heeft u vragen omtrent dit bestemmingsplan of wilt u een mondelinge zienswijze indienen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Geerts via bpjuristen@rheden.nl of via het algemene telefoonnummer (026) 49 76 911.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deRhedengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Rheden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deRhedengids.nl
Redactie deRhedengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Rheden
  2. 22deb823b9e804cc407dfe9b65adbeb1

Gerelateerde berichten